Odwiedziło nas osób.

 


Biuro Obsługi Klienta w branży wodociągowo - kanalizacyjnej mieści się w siedzibie Spółki przy ul. Kaczej 9, wejście bezpośrednio od ulicy, obok wejścia głównego.

 

Czynne jest w godzinach od 700 do 1500, tel.: 29 752 29 75.

 

 

Działalność Spółki w branży wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy i Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony Uchwałą Nr LIII/354/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 04.12.2014 r. poz. 11039).

 

Z Regulaminem można zapoznać się tutaj (format PDF) lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kaczej 9.

 

 

Do zadań Biura Obsługi Klienta należy przyjmowanie interesantów we wszystkich sprawach związanych z branżą wodociągowo - kanalizacyjną, informowanie, wyjaśnianie, udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy, druków, wniosków oraz bezpośrednie załatwianie zgłaszanych spraw lub kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych.

 

W szczególności do zadań Biura Obsługi Klienta należy:

  • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, bądź wprowadzanie zmian użytkownika lub właściciela nieruchomości,

  • przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,

  • przyjmowanie od klientów stanów wodomierzy,

  • przyjmowanie dokumentacji przedkładanej przez inwestora dotyczącej podłączeń wod - kan,

  • przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej od inwestorów,

  • wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  • przyjmowanie od interesantów skarg i wniosków i przekazywanie ich do dalszego załatwienia do sekretariatu Spółki.


 

Ustala się 14-dniowy termin załatwiania spraw przyjętych do Biura Obsługi Klienta, w przypadku wydawania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.


Zgłaszanie awarii

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne można zgłaszać całą dobę pod numerem telefonu 29 752 27 57.

 

© Copyright 2007 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
tel./fax 29 752 28 44 e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl