Odwiedziło nas osób.

 

 

PRZETARGI


 

Przetarg nieograniczony na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową oraz przebudowę schodów zewnętrznych w budynku mieszkalno-usługowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gołymińskiej 13 w Przasnyszu


O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gołymińska 13, w imieniu której występuje administrator nieruchomości tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu ogłasza:

przetarg nieograniczony na wykonanie

przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową oraz przebudowy schodów zewnętrznych w budynku mieszkalno-usługowym Wspólnoty Mieszkaniowej      ul. Gołymińskiej 13 w Przasnyszu

 

Komplet dokumentów przetargowych można pobrać tutaj: pobierz lub w sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Przasnyszu, przy ul. Kaczej 9 w wersji papierowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryterium oceny oferty –Cena i udokumentowane doświadczenie zawodowe .

Termin związania   ofertą wynosi 7 dni od daty otwarcia ofert.

Termin realizacji zamówienia do dnia 24.08.2019r.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert w sekretariacie administratora  w Przasnyszu ul. Kacza 9

do dnia 24.06.2019 r. do godz. 1000

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi

dnia  24.06.2019 r. o godz. 1015

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi jest Irena Gniazdowska  kierownik  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Informacje można uzyskać w dni robocze w godz. od 700 do 1500 pod telefonem służbowym 29 752 29 03.

 

© Copyright 2007 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
tel./fax 29 752 28 44 e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl