Odwiedziło nas osób.

 

 

PRZETARGI

 

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych budynku położonego w Przasnyszu przy ul. Lipowej 6


                         

 

                                                                      Przasnysz, dnia 27.02.2020 r.

                                     O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 6, w imieniu której występuje administrator nieruchomości tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu ogłasza:

                                 przetarg nieograniczony na

malowanie klatek schodowych budynku położonego w Przasnyszu przy ul. Lipowej 6

 

Komplet dokumentów przetargowych można pobrać tutaj: pobierz lub w pokoju Nr 10 Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    sp. z o. o. w Przasnyszu, przy ul. Kaczej 9 w wersji papierowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryterium oceny oferty –Cena i udokumentowane   doświadczenie zawodowe.

Termin związania z ofertą wynosi 7 dni od daty otwarcia ofert.

Termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2020 r.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert w sekretariacie administratora  w Przasnyszu ul. Kacza 9

do dnia 24.03.2020 r. do godz. 1000

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi

dnia    24.03.2020 r. o godz. 1015

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi jest Irena Gniazdowska  kierownik  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Informacje można uzyskać w dni robocze w godz. od 700 do 1500 pod telefonem służbowym 029 752 29 03.

 

 

© Copyright 2007 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
tel./fax 29 752 28 44 e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl