Certyfikat 2019a  

 

fairpplay

MocnaFirma

 

Odwiedziło nas osób.

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza i administruje:

 • budynkami mieszkalnymi i lokalami będącymi własnością Gminy Miejskiej Przasnysz, co wynika z umowy zawartej między stronami,

 • nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

  

W ramach usługi zarządzania lub administrowania zapewniamy:

 • obsługę techniczną polegającą na organizowaniu napraw i remontów, konserwacji, opracowywaniu wytycznych technicznych i dokumentacji przetargowych, przeglądów budynków i prowadzeniu książki obiektu,

 • obsługę organizacyjno-prawną polegającą na opracowywaniu rocznego planu gospodarczego, prowadzeniu dokumentacji wspólnoty, organizowaniu zebrań,

 • obsługę finansowo-księgową polegającą na prowadzeniu bieżącej księgowości wspólnoty, obsłudze rachunków bankowych, raportowaniu wpłat, powiadomień, wezwań do zapłaty w ramach windykacji. 

  

Dla użytkowników zarządzanych nieruchomości zapewniamy nieodpłatną obsługę kasową.

 

Do obowiązków zarządcy należy: prowadzenie bieżącej eksploatacji i dokumentacji budynków według przepisów prawa budowlanego, kontrola i konserwacja instalacji technicznych,  organizacja przeglądów technicznych.

 

Zarządca zapewnia:

 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie budynku i terenach przyległych, planowanie i realizacja prac ogrodniczych;

 • przygotowywanie zawiadomień o wysokości opłat, kalkulacja i optymalizacja wysokości opłat;

 • przygotowywanie lub zawieranie w imieniu wspólnoty umów na dostawę mediów lub wykonanie usług przez wybranych kontrahentów;

 • prowadzenie spraw wspólnoty w urzędzie skarbowym, ZUS, urzędzie statystycznym;

 • przygotowywanie przelewów i innych dokumentów;

 • nadzór nad usuwaniem awarii;

 • wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia nieruchomości;

 • stałe pogotowie techniczne;

 • dyżury administratora.

 

Nad prawidłowością wykonywanych czynności nadzór pełni licencjonowany zarządca – licencja nr 792.

 

 

© Copyright 2007 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
tel./fax 29 752 28 44 e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl